Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/kkgvtchr/public_html/includes/menu.inc).

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA

S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI

                 Virovitica

 

KLASA: 112-01/19-01/06

URBROJ: 2189-73-01-19-1

 

Virovitica, 10. listopada 2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. , 94/13., 152/14.,7/17 i 68/18.), članaka 13. i 14. Pravilnika o radu i članka 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. nastavnik/ica sociologije –   1 izvršitelj/izvršiteljica  2 sata nastave tjedno na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad
 2. nastavnik/ica filozofije –   1 izvršitelj/izvršiteljica  2 sata nastave tjedno na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad
 3. nastavnik/ica logike –   1 izvršitelj/izvršiteljica 1 sat nastave tjedno na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad
 4. nastavnik/ica politike i gospodarstva -  1 izvršitelj/ica 1 sat nastave tjedno na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad.
 5. nastavnik/ica glazbene umjetnosti - 1 izvršitelj/ica   5 sati nastave tjedno (4 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci, 1 sat nastave tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine)
 6. nastavnik/ica likovne umjetnosti –   1 izvršitelj/izvršiteljica   5 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 7. nastavnik/ica psihologije -  1 izvršitelj/izvršiteljica   1 sat nastave tjedno na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 8. nastavnik/ica latinskog jezika – 1 izvršitelj/izvršiteljica  12 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od  šest mjeseci.

 

Uvjeti:

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Posebne uvjete Osnivača.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola članak 13.stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u skladu s čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana isteka roka za podnošenje  prijave),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis).

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prilikom prijave na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti sljedeće dokaze:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Dokumentacija se prilaže u neovjerenom presliku jer se ista neće vraćati.

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dostavit će školi izvornike svih traženih isprava.

 

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, 33 000 Virovitica, pp. 1, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

 

Natječaj je objavljen 10. listopada 2019.godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli pravovremenu i kompletnu prijavu bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti  testiranjem i razgovorom.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te ih upućuje na testiranje i razgovor.

U slučaju da se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ravnatelj Škole, diskrecijskom odlukom odlučuje o provođenju testiranja.

Kandidati su obvezni pristupiti testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici škole  pet dana prije testiranja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom odluke o izabranom kandidatu na web stranici škole.

 

 

Ravnateljica:

Marijana Novak Stanić, mag.catech.

 

 

 

Posted by ravnateljica.Ma...

Misli bl. Ivana Merza

 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • U svakoj je ljudskoj duši težnja za nečim velikim.
 • Ako vjerujemo u apsolutno Božanstvo, tada nema slučaja.
 • Ljubav prema roditeljima mi svjedoči da ljubav, duša, Bog nije utopija, da sve ovo postoji, da je čovjek, uistinu, ideja koja teži svome izvoru.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Moderno društvo očajava jer je izgubilo vezu s Praizvorom.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Mi se Isusu možemo moliti i ta nam je molitva mnogo lakša jer nam je Isus bliži.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Crkva ima iskustvo od dvije tisuće godina; nju vodi sam Duh Sveti.
 • Do konca našega života crpimo preko Marije božanski život!
 • Kontemplacija - život duše u neprestanoj zajednici s Isusom, jest najbolji život.
 • Svaka kršćanska politika mora ići za tim da dobijemo što više kršćanskih obitelji, u kojima će bračni drugovi živjeti u nerazdruživoj vjernosti sve do smrti.
 • Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnog života.
 • Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za procvat domovine.