PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN. br. 25/13., 85/15.).

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Podaci za kontakt službenice za informiranje i za zaštitu podataka:

Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici

Trg Ljudevita Patačića 3
33000 Virovitica
Tel./fax.: 033/800 756
Email: ured@gimnazija-katolicka-klasicna-vt.skole.hr

 

Obrasci:

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacija

Obraza_Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama

Izvješća:

Godisnje_izvjesce za 2022. godinu

Godisnje_izvjesce za 2021. godinu

Godisnje_izvjesce za 2020. godinu

Godisnje_izvjesce za 2019. godinu

Godisnje_izvjesce za 2018. godinu-1

Godisnje_izvjesce za 2018. godinu

Godisnje_izvjesce za 2017. godinu

Godisnje_izvjesce za 2016. godinu